NoNoobs 2011/12/13 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021/2022 Zaloguj Załóż nowe konto
Przypomnij hasło
Facebook Linked In
Ecommerce Universe 2022

Regulamin Uczestnictwa w Konferencji

 

I          Postanowienia ogólne

 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników i Partnerów Konferencji, których Organizatorem jest firma Fireball Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000471536 o kapitale zakładowym 5 000,00 zł, NIP 5242762259.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Konferencji i zobowiązuje się do publikacji na stronie internetowej aktualnych informacji. 
 3. Organizator zapewnia Uczestnikom i Partnerom poczęstunki w trakcie Konferencji w postaci przerw kawowych i lunchu.
 4. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Organizator: Fireball Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000471536 o kapitale zakładowym 5 000,00 zł, NIP 5242762259.

Uczestnik: osoba fizyczna lub prawna dokonująca rejestracji na Konferencję poprzez formularz online dostępny na stronie internetowej Organizatora/Wydarzenia.

Partner: podmiot trzeci, osoba fizyczna lub prawna, która wykupiła usługi reklamowe zgodnie cennikiem Pakietów Partnerskich.

Potwierdzenie udziału: komunikat wysyłany przez Organizatora Konferencji w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez formularz online.

Zamawiający - osoba fizyczna lub prawna, która zdecydowała się delegować Uczestnika lub uczestników do udziału w Konferencji.

II        Zgłoszenie udziału

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem. Powoduje również powstanie obowiązku dokonania płatności za zamówiony pakiet uczestnictwa.
 2. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 3 dni przed datą Konferencji.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników i publikowania nazw firm wraz ze stanowiskami osób biorących udział w Konferencji.
 6. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie biznesowego adresu email podmiotom trzecim współpracującym z Organizatorem w ramach konkretnej Konferencji oraz na przesłanie Uczestnikowi środkami komunikacji elektronicznej informacji handlowej bądź marketingowej. W szczególności na przetwarzanie przez Organizatora oraz przez podmioty trzecie, z którymi Organizator współpracuje w ramach konkretnej Konferencji, danych biznesowych pozyskanych podczas elektronicznego skanu kodu paskowego na identyfikatorze Uczestnika. Osoba, która takiej zgody nie wyraża zobowiązana jest do pisemnego poinformowania Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres kontakt@ecommercetrends.pl, niezwłocznie po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
 7. Organizator wspiera networking i nawiązywanie kontaktów biznesowych podczas konferencji
 8. Po zakończeniu rejestracji Organizator wysyła informację drogą elektroniczną będącą potwierdzeniem udziału.
 9. Każdy zarejestrowany uczestnik otrzymuje podczas Konferencji materiały konferencyjne oraz identyfikator.
 10. Materiały konferencyjne mogą zostać rozszerzone o dodatkowe świadczenia ze strony Partnerów Konferencji.

III      Płatności

 1. Rejestrujący jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem w Konferencji zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej Konferencji.
 2. Możliwe jest dokonanie płatności przelewem lub za pośrednictwem płatności online. Płatność powinna być wykonana w terminie określonym na fakturze pro forma lub fakturze VAT.
 3. Aby skorzystać ze zniżek należy dokonać rejestracji w wyznaczonym przez Organizatora terminie promocyjnym.
 4. Przeliczenie cen PLN na EUR dokonywane jest wg aktualnego średniego kursu EUR ustalonego przez NBP, z dnia przesłania zgłoszenia udziału.
 5. Dokonanie wszystkich płatności w wymaganych niniejszym Regulaminem terminach jest warunkiem uczestnictwa w Konferencji.

IV     Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji i uzyskania zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 100% wpłaconej kwoty w przypadku dokonania zgłoszenia na 7 dni przed wyznaczoną datą Wydarzenia.
 2. W przypadku zgłoszenia rezygnacji na 3 dni przed datą Konferencji Uczestnikowi otrzymuje zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 50% wpłaconej kwoty.
 3. Zgłoszenia rezygnacji należy dokonać pisemnie na adres email: kontakt@ecommercetrends.pl. Wykreślenie z listy uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.
 4. Rejestrujący ma prawo dokonać zmiany danych osobowych Uczestników dla których wcześniej dokonał podczas rejestracji.

V       Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników przechowywane są w czasie korzystania z serwisu oraz po tym terminie w zakresie niezbędnym do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za zakupione produkty lub usługi.
 2. Za zgodą użytkownika zebrane informacje mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez administratora Organizatora oraz podmiotów trzecich współpracujących z Organizatorem w ramach konkretnej Konferencji
 3. Administrator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji. Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe oraz informacje związane ze szczegółami płatności zebrane w celu przeprowadzenia transakcji handlowych, są szyfrowane przed transmisją od użytkownika.
 4. Komunikacja między komputerem użytkownika a serwerem Organizatora, w czasie zbierania danych osobowych i dokonywania transakcji zakupu, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

VI     Odpowiedzialność Uczestników

 1. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Wszyscy Uczestniczy korzystający z strony Konferencji są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swojego konta użytkownika. Użytkownicy zobowiązani są do przechowywania hasła do konta w sposób bezpieczny i nie udostępniania go osobom trzecim.
 3. W przypadku wykorzystywania komputerów publicznych, takich jak komputery w kawiarenkach internetowych, uczelniach, biurach lub bibliotekach, ale także w przypadku korzystania z komputera prywatnego w domu użytkownika, użytkownicy powinni wylogowywać się po każdej sesji, w celu uniemożliwienia dostępu innym osobom do jego prywatnych informacji i danych osobowych.
 4. Podczas Konferencji i Warsztatów Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych. Osoba, która takiej zgody nie wyrazi zobowiązana jest do poinformowania środkami komunikacji elektronicznej o rezygnacji najpóźniej pierwszego dnia po zakończeniu Konferencji/Warsztatu.

VII   Zmiany danych osobowych

 1. Zalogowany w systemie użytkownik może wprowadzać na swoim koncie zmiany danych.
 2. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku. Danych zbieranych automatycznie do transakcji zakupu nie da się zmienić lub usunąć.
 3. Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Usunięcie konta użytkownika z serwisu wymaga bezpośredniego kontaktu z Organizatorem i przesłania stosownej prośby na adres e-mail: kontakt@ecommercetrends.pl.

VIII Postanowienia końcowe

 1. Koszt przejazdu na Konferencję Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania, lub przełożenia Konferencji.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Akceptacja Regulaminu Konferencji stanowi jednoczesną zgodę z polityką prywatności serwisów firmy Fireball Sp. z o.o.
 5. Po ogłoszeniu przez Organizatora zmian w Regulaminie każdy Uczestnik, który wypełnił formularz rejestracyjny powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Uczestnik powinien pisemnie powiadomić Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres kontakt@ecommercetrends.pl. Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 9.10.2012.